$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = RHAG
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 56
$page_id (string) = 56
$page_alias (string) = newyddion
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$canonical (string) = https://www.rhag.cymru/news/8/3/LLYTHYR-AGORED-Diogelu-darpariaeth-addysg-cyfrwng-Cymraeg-yng-ngogledd-Pontypridd
$actionid (string) = cntnt01
$actionparams (array) = [
   .articleid (integer) = 8
   .returnid (string) = 56
   .junk (string) = LLYTHYR-AGORED-Diogelu-darpariaeth-addysg-cyfrwng-Cymraeg-yng-ngogledd-Pontypridd
   .action (string) = defaulturl
   .inline (string) =
   .module (string) = News
]
$returnid (string) = 56
$actionmodule (string) = News
$mod (object of type: News) = {}
$root_lang (string) = cy

LLYTHYR AGORED: Diogelu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yng ngogledd Pontypridd

Feb 16, 2020

Darllenwch y llythr agored,

Annwyl Olygydd

Diogelu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yng ngogledd Pontypridd

Fel rhieni a chefnogwyr addysg cyfrwng Cymraeg, rydym yn pryderu y bydd y cynigion presennol gan Gyngor Rhondda Cynon Taf, yn arwain at ddirywiad yr iaith yng nghymunedau gogledd Pontypridd.

Y cynnig presennol yw cau Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sion Norton ac Ysgol Heol-y-Celyn ac adeiladu ysgol newydd sbon ar safle presennol Heol-y-Celyn. Er bod adeiladau'r ysgol newydd yn hanfodol, byddai’r newid yn golygu bod plant o ardaloedd i'r gogledd o Bontypridd, gan gynnwys Ynysybwl, Glyncoch, Coedycwm, Trallwng a Cilfynydd, yn gorfod teithio dros ddwy filltir ymhellach, gan basio Pontypridd, i gael mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg. Mae Ynysybwl ei hun oddeutu chwe milltir o safle Heol-y-celyn.

Mae'n bwysig iawn bod plant yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg yn y gymuned lle maen nhw'n byw. Mae teuluoedd sydd heb fynediad i geir wedi mynegi pryderon ynghylch sut y byddant yn cyrraedd clybiau brecwast a chlybiau ar ôl ysgol neu'n cyrraedd eu plant mewn argyfwng. Mae rhai rhieni yn dweud yn agored eu bod yn pryderu cymaint am y sefyllfa, fel na fyddant yn gallu dewis yr opsiwn cyfrwng Cymraeg am resymau ymarferol.

O ystyried targed Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a'r pwyslais ar gynyddu mynediad at ddarpariaeth blynyddoedd cynnar a chynradd cyfrwng Cymraeg, credwn fod angen osgoi'r opsiwn presennol. Gan fod y cynlluniau ar gyfer safle Heol-y-Celyn yn dal yn y cyfnod ffurfiannol, rydym yn annog y Cyngor i ystyried o ddifrif pa opsiynau eraill sy’n bosib.

Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg y Cyngor yn datgan mai’r bwriad yw creu 6,054 o siaradwyr Cymraeg ychwanegol yn y sir erbyn 2021. Sut y bydd amddifadu cymunedau presennol ym Mhontypridd o ysgol cyfrwng Cymraeg gyfagos yn helpu i gyflawni'r targed hwn?

Mae rhieni RhCT wedi ymladd yn galed i sicrhau darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir. Enghraifft bwysig oedd y frwydr i gadw Ysol Pont Sion Norton ar agor ac i gynyddu nifer y lleoedd yn yr 1980au, cymaint oedd y galw. Mae'r ysbryd hwnnw yn fyw ac yn iach hyd heddiw. Ymlaen!

Rhieni yn Brwydro dros Addysg Gymraeg Leol yng Ngogledd Pontypridd' a RhAG (Rhieni dros Addysg Gymraeg) Rhondda Cynon Taf