$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = RHAG
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 19
$page_id (string) = y-tim
$page_alias (string) = y-tim
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$root_lang (string) = cy

Elin Maher, Casnewydd

Cyfarwyddwr Cenedlaethol

Mae Elin wedi bod yn ymgyrchydd dros Addysg Gymraeg yn y De Ddwyrain ers dros ugain mlynedd erbyn hyn. Daw yn wreiddiol o Glydach, Cwm Tawe ond wedi ymgartrefu yng Nghasnewydd ers 2001. Mae ganddi dri o blant a gŵr sydd wedi dysgu Cymraeg. Gweithiodd Elin yn galed i sicrhau bod 3 ysgol gynradd Gymraeg ac un uwchradd yn agor yn y ddinas ers iddi gyrraedd. Mae'r ysgolion yn mynd o nerth i nerth a mwy o blant yn cael y cyfle o fedru siarad o leiaf dwy iaith yn gynnar iawn. Mae ganddi wybodaeth eang o brosesau trefniadaeth ysgolion ac y mae wedi gweithio'n strategol gyda chynghorau lleol a llywodraeth genedlaethol ar faterion dyrys dros y blynyddoedd.  Mae hyrwyddo addysg Gymraeg yn allweddol i waith Elin ac y mae sicrhau bod systemau effeithiol a hawdd ynghyd â darpariaeth addysg Gymraeg hygyrch ac o safon uchel yn flaenoriaeth iddi. Y mae wedi gweithio fel llywodraethwr hefyd yn holl ysgolion Cymraeg Casnewydd er mwyn sicrhau cefnogaeth wrth iddynt dyfu. 

Glesni Edwards, Sir Ddinbych

Swyddog Hyrwyddo ac Ymgysylltu Gogledd Cymru

Helo! Glesni Mair Edwards ydw i. Rwyf yn byw yn Nyffryn Clwyd yn Sir Ddinbych ac yn teimlo’n hynod ffodus fy mod i’n byw ac wedi fy magu mewn rhan mor hardd o’r wlad. Rwyf yn falch o’m hunaniaeth ac yn teimlo fod yr iaith Gymraeg yn rhan annatod ohonof i fel person. Roeddwn yn bles iawn o glywed fy mod wedi cael fy mhenodi fel Swyddog Ymgysylltu a Hyrwyddo Gogledd Cymru i Rieni Dros Addysg Gymraeg (RhAG) oherwydd fy mod, ar hyd fy ngyrfa fel athrawes, wedi teimlo’n angerddol dros ddatblygu brwdfrydedd disgyblion o bob oedran i ddysgu ac i fwynhau siarad Cymraeg. Dw i erbyn hyn yn fam fy hun ac felly yn ymwybodol o’r heriau sydd gan rieni o ddydd i ddydd ac yn teimlo’n gryf y dylai bob teulu gael yr opsiwn o allu dewis addysg Gymraeg i’w plant ac hefyd i ddysgu’r iaith fel oedolyn. Edrychaf ymlaen at yr her newydd a chyffrous hon fel Swyddog i RhAG ac i gydweithio gyda’r holl bartneriaid sydd ynghlwm â’r mudiad er mwyn hybu a datblygu twf yr iaith Gymraeg yng Nghymru.