$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = RHAG
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 56
$page_id (string) = 56
$page_alias (string) = newyddion
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$canonical (string) = https://www.rhag.cymru/news/10/3/Ymgyrchwyr-yn-galw-am-warchod-darpariaeth-addysg-Gymraeg-yng-ngogledd-Pontypridd
$actionid (string) = cntnt01
$actionparams (array) = [
   .articleid (integer) = 10
   .returnid (string) = 56
   .junk (string) = Ymgyrchwyr-yn-galw-am-warchod-darpariaeth-addysg-Gymraeg-yng-ngogledd-Pontypridd
   .action (string) = defaulturl
   .inline (string) =
   .module (string) = News
]
$returnid (string) = 56
$actionmodule (string) = News
$mod (object of type: News) = {}
$root_lang (string) = cy

Ymgyrchwyr yn galw am warchod darpariaeth addysg Gymraeg yng ngogledd Pontypridd

Aug 5, 2019

Mae ymgyrchwyr sy’n cynrychioli rhieni ym Mhontypridd yn galw ar Gyngor Sir RhCT i ailystyried eu cynlluniau ar gyfer ad-drefnu addysg Gymraeg ym Mhontypridd.

Mae ymgyrchwyr sy’n cynrychioli rhieni ym Mhontypridd yn galw ar Gyngor Sir RhCT i ailystyried eu cynlluniau ar gyfer ad-drefnu addysg Gymraeg ym Mhontypridd.

Sefydlwyd grŵp 'Rhieni yn Brwydro dros Addysg Gymraeg yng Ngogledd Pontypridd', yn dilyn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yng Nghlwb y Bont yr wythnos diwethaf mewn ymateb i gynigion Cyngor RhCT i gau ysgolion Pont Siôn Norton a Heol-y-Celyn ac adeiladu ysgol newydd sbon ar safle presennol Heol-y-Celyn.

Dywedodd y rhiant a'r ymgyrchydd, Sian-Eleri Fudge, "Rydym yn brwydro dros addysg Gymraeg lleol i'n plant. Bydd y cynnig presennol yn amddifadu ardaloedd yng ngogledd Pontypridd, gan gynnwys cymunedau Ynysybwl, Glyncoch, Coedycwm, Trallwng a Chilfynydd, o gael addysg Gymraeg yn lleol. Mae’n bwysig iawn i ni fel rhieni bod ein plant yn derbyn addysg Gymraeg yn y gymuned lle maent yn byw.

"Rydym o'r farn y bydd y datblygiad hwn yn andwyol i addysg Gymraeg achos bydd mwy o rieni’n dewis addysg Saesneg yn y dyfodol am y rheswm syml, y bydd yn rhaid i’r plant deithio mor bell. Dyw hynny ddim yn dderbyniol o gwbl, yn enwedig nawr o gofio am darged Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

"Rydym yn erfyn ar y Cyngor, er mwyn dyfodol yr iaith Gymraeg yng ngogledd Pontypridd, i ailystyried eu argymhelliad i adleoli plant gogledd y dref i Rydyfelin ac i edrych am leoliad arall ar gyfer ail ysgol Gymraeg newydd a fydd yn fwy addas ar gyfer plant presennol Pont Siôn Norton."

Ychwanegodd Helen Prosser ar ran RhAG RhCT, "Mae RhAG yn croesawu'r buddsoddiad hir ddisgwyliedig hwn mewn addysg Gymraeg, ond mae gennym bryderon am yr argymhellion presennol.

"Mae'r cynnydd mewn capasiti yn newydd cadarnhaol, ond eto mae’r un mor bwysig cael mynediad hygyrch a dirwystr at unrhyw ddarpariaeth newydd. Mae polisi Llywodraeth Cymru wedi rhoi pwyslais ar gynyddu mynediad at ddarpariaeth blynyddoedd cynnar a chynradd cyfrwng Cymraeg yng nghymuned y plentyn.

"Gan fod y cynlluniau ar gyfer safle Heol y Celyn yn dal i fod yn rhai ffurfiannol, rydym yn pwyso ar y Cyngor i ddwys ystyried y lleoliad mwyaf addas ar gyfer agor ysgol Gymraeg yn yr ardal. A oes unrhyw bosibilrwydd adeiladu mewn man mwy canolog i’r holl blant y bydd yr ysgol newydd yn ei gwasanaethu? Neu, a ellid gwario ychydig yn llai ar yr ysgol newydd ac ystyried agor dosbarth meithrin Cymraeg mewn ysgol arall fel bod ysgol Gymraeg arall yn tyfu’n organig mewn ardal arall ym Mhontypridd?

"Noda Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg y Cyngor fod bwriad i greu 6,054 o siaradwyr Cymraeg ychwanegol o fewn y sir erbyn 2021. Dywedir hefyd fod Llywodraeth Cymru’n nodi pa mor hanfodol yw’r system addysg. Mae hwn yn darged clodwiw iawn ond nid ydym yn gweld sut y mae amddifadu cymunedau pwysig ym Mhontypridd o ysgol Gymraeg yn mynd i helpu gwireddu’r targed hwn."


Diwedd

Nodiadau
Ymgynghoriad: https://www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/SchoolConsultations/Schoolconsultations.aspx
Tudalen Facebook 'Rhieni yn Brwydro dros Addysg Gymraeg yng Ngogledd Pontypridd'
https://www.facebook.com/groups/269801827220655/
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.cymru