$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = RHAG
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 56
$page_id (string) = 56
$page_alias (string) = newyddion
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$canonical (string) = https://www.rhag.cymru/news/2/3/Penderfyniad-Cabinet-RhCT-cam-yn-ôl-ir-Gymraeg-ym-Mhontypridd
$actionid (string) = cntnt01
$actionparams (array) = [
   .articleid (integer) = 2
   .returnid (string) = 56
   .junk (string) = Penderfyniad-Cabinet-RhCT-cam-yn-��l-ir-Gymraeg-ym-Mhontypridd
   .action (string) = defaulturl
   .inline (string) =
   .module (string) = News
]
$returnid (string) = 56
$actionmodule (string) = News
$mod (object of type: News) = {}
$root_lang (string) = cy

Penderfyniad Cabinet RhCT: cam yn ôl i'r Gymraeg ym Mhontypridd

Mar 21, 2019

Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi ymateb i benderfyniad Cabinet Cyngor RhCT i gau Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton ac Ysgol Heol-y-Celyn ac adeiladu ysgol newydd sbon ar safle presennol Heol-y-Celyn.

Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi ymateb i benderfyniad Cabinet Cyngor RhCT i gau Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton ac Ysgol Heol-y-Celyn ac adeiladu ysgol newydd sbon ar safle presennol Heol-y-Celyn.

Meddai Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG,

"Mae penderfyniad heddiw yn hynod siomedig. Mae RhAG yn rhannu pryderon rhieni ac ymgyrchwyr lleol sy’n gofidio y bydd bwrw ymlaen â'r cynnig hwn yn cael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg yng nghymunedau gogledd Pontypridd.

"Nid yw'r cynnig yn ymateb i anghenion addysgol ac ieithyddol yr ardal. Ni fydd amddifadu cymunedau o addysg Gymraeg hygyrch a lleol yn bodloni disgwyliadau Llywodraeth Cymru. Ac ni fydd cynyddu’r rhwystrau i gael mynediad at addysg Gymraeg yn cynorthwyo’r Sir i greu 6,054 o siaradwyr Cymraeg ychwanegol erbyn 2021, fel sydd wedi’i nodi yng Nghynllun Strategol y Gymraeg RhCT 2017-20

"Rydym o'r farn bod y cynnig yn wallus ac nad yw'n profi bod gwaith digonol ac ystyrlon wedi ei wneud i ymchwilio i safleoedd posibl eraill – megis safle hen ysgol Tŷ Gwyn, fel sydd wedi’i gadarnhau drwy gais Rhyddid Gwybodaeth - nac ychwaith wedi mesur yn llawn, effaith ieithyddol y cynnig ar gymunedau gogledd y dref.

"Tra’n derbyn yn llwyr bod angen buddsoddi mewn adeilad newydd ar gyfer Ysgol Gymraeg Pont Sion Nortôn – ac yn wir, wrth groesawu’r buddsoddiad gwerthfawr hwnnw - mae gwersi o siroedd eraill wedi dangos bod cymryd y penderfyniad anghywir yn medru arwain at ganlyniadau anuniongyrchol, all gael effaith andwyol ar sefydlogrwydd a thwf y ddarpariaeth. Byddai’n gwbl anfaddeuol syrthio i’r un fagl yn yr achos hwn.

"Heddiw mae'r Cabinet wedi colli cyfle i ofyn i swyddogion gynnal gwaith pellach ar ystod o opsiynau amgen, creadigol er mwyn ymateb i bryderon rhieni a chadw’r ddarpariaeth yn lleol yng nghymunedau Pontypridd.

"Er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, rhaid mynd â chymunedau RhCT - a gweddill Cymru - gyda ni ar hyd y daith, ac nid eu dieithrio oddi wrth y Gymraeg."

Diwedd