Archifau

-
30/7/19 - Diwrnod hanesyddol i Addysg Gymraeg yn Y Barri
-

Lansiad swyddogol ffilm i hyrwyddo Addysg Gymraeg 06-02-2018

-

MAE’R iaith Gymraeg yn perthyn i ni gyd! Dyna yw neges ffilm fer newydd sbon sy’n cael ei lansio’n swyddogol heddiw (6 Chwefror 2018) yn Nhŷ Hywel, Bae Caerdydd wedi ei noddi gan Darren Millar AC a Llyr Huws Gruffydd AC.
Rhyddhawyd y ffilm cyn y Nadolig ac mae eisoes wedi creu cryn gynnwrf ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r ffilm, sy’n brosiect ar y cyd rhwng RhAG, Ymgyrch TAG a chwmni Orchard ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn anelu i gyflwyno profiadau rhieni a disgyblion am addysg Gymraeg. Mae cyfranogwyr y ffilm yn cynnwys rhieni Cylch Meithrin Grangetown a’r Bae, disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr a phennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad.
Y prif ysgogiad ar gyfer cynhyrchu’r ffilm oedd agor Ysgol Hamadryad yn 2016, yr ysgol Gymraeg gyntaf i wasanaethu ardaloedd Grangetown a Thre-biwt – dwy o ardaloedd mwyaf aml-ethnig ac amlddiwylliannol Cymru. Roedd sefydlu’r ysgol yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg Gymraeg yng Nghaerdydd ac yn gam pwysig o ran sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael yn hwylus i bob cymuned yn y ddinas.
Bydd y trefnwyr yn mynd ati i drefnu cyfres o weithdai a sesiynau gwybodaeth yn y gymuned er mwyn hyrwyddo’r ffilm a’i negeseuon craidd.
Meddai Huw Williams ar ran Ymgyrch TAG,
“Fel ymgyrchwyr iaith, rydym mor falch inni sicrhau ysgol i’r gymuned amlddiwylliannol hon i adeiladu ar bresenoldeb y Cylch Meithrin. Yn ganolog i’r ymgyrch oedd ein dyhead i weld plant o bob cefndir yn derbyn addysg Gymraeg, ac er bod gwaith eto i’w wneud er mwyn lledaenu’r neges, mae’r ffilm yn dangos unwaith i’r gwaith hwnnw gael ei gyflawni, bod y Gymraeg yn agor cyfleoedd, cysylltu diwylliannau ac yn hyrwyddo goddefgarwch.”

Yn ôl Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG,
“Mae’r iaith Gymraeg yn dreftadaeth ddiwylliannol gyffredin i bawb sy’n dewis byw yng Nghymru. Hyderwn y bydd y ffilm hon yn fodd o ddathlu hynny ac yn ein galluogi i rannu neges gadarnhaol am yr iaith fel erfyn all greu undod a theimlad o berthyn. Mae siwrnai gyffrous o’n blaenau wrth i unigolion a chymunedau newydd gofleidio’r Gymraeg am y tro cyntaf ac mae gwneud addysg Gymraeg yn hygyrch i bob cymuned yn rhan annatod o’r daith honno.”

Dywedodd Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru yn y Gogledd a’r ysgrifennydd cysgodol addysg: “Dwi’n falch iawn o fedru cefnogi a chyd-noddi lansiad y ffilm yma. Mae’r Gymraeg yn iaith i bawb yng Nghymru – o’r bryniau gwledig i ganol dinasoedd aml-ethnig. Mae ‘na waith ysbrydoledig yn cael ei wneud i sicrhau fod yr iaith yn rhan naturiol o nifer fawr o gymunedau ac fel rhywun sy’n treulio’i wythnos waith gan amlaf yn Nhre-biwt dwi’n hapus iawn i weld yr iaith yn ffynnu yma cymaint ag y mae hi adre yn Nyffryn Clwyd. Gobeithiaf y bydd y ffilm yn helpu pobl i ddeall fod yr iaith Gymraeg yn perthyn i bawb.”

Ychwanegodd Darren Millar AC Ceidwadwyr Cymreig,
“Rwy'n hynod falch o fod yn noddi lansiad y ffilm Addysg Gymraeg: Ewch Amdani. Hoffwn ddiolch i RhAG am hwyluso'r digwyddiad hwn, sy'n gam pwysig wrth ymestyn allan a hyrwyddo ein hiaith a’n treftadaeth diwylliannol. Dylid canmol RhAG am eu gwaith wrth helpu i alluogi amcanion 2050 a chyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg.”

Nodiadau

Gallwch wylio’r ffilm yma:

RhAG_Grangetown_WIP6 https://vimeo.com/252886300

Vimeo Password: RHAG18

Ymgyrch TAG: https://www.facebook.com/ymgyrchtag/

-

Cadeirydd cenedlaethol newydd RhAG

-

Cafodd Wyn Williams ei ethol yn Gadeirydd Cenedlaethol RhAG yn ein Cyfarfod Blynyddol yn Llandrindod ar 13 Ionawr, 2018.

Felly, pwy yw Wyn Williams?

Rho ychydig o dy gefndir os gweli di'n dda.

Hyfforddais fel cynhyrchydd radio yn Radio Ceredigion wedi imi adael coleg yn 1997, ble astudiais ieithyddeg ac Almaeneg ymysg pethau eraill. Penderfynais ymgyrchu am safonau iaith Gymraeg wedi imi gwyno am beiriant ateb Llywodraeth Cymru nad oedd yn ddwyieithog yn 2011, ac wedi cael yr ateb bod angen imi fod yn gwmni os am geisio i wella ar eu hymdrechion. Felly fe anwyd - Dai Lingual! Ar hyn o bryd dwi’n gweithio ar brosiectau cyffrous #MapioCymro ac ail-lansio papur newydd ‘Y Cymro’.

Pam ymgyrchu dros addysg Gymraeg?

Symudais i Fro Morgannwg er mwyn i fy mhlant gael addysg cyfrwng Cymraeg fel finnau, ac i raddau roeddwn i’n disgwyl bod yr agwedd at yr iaith ym Mhenarth a Chaerdydd yr un mor gadarnhaol â bro fy mhlentyndod sef ardal Aberystwyth. Nid felly y bu bob tro...rhaid inni gyd gymryd y cyfrifoldeb o wneud safiad dros ein credoau. Mae’r ymgyrch ddiweddar i sefydlu Ysgol Hamadrayad yn ardal Trebiwt, Caerdydd yn esiampl da.

Pa dri gair, yn dy farn di, sy'n disgrifio'r manteision o fod yn ddwyieithog orau?

Hyblyg, dysgedig, ymwybodol.

Beth yw'r prif heriau sy'n debygol o wynebu Addysg Gymraeg dros y blynyddoedd nesaf?

Sut mae creu’r gwaith - a’r gweithle - er mwyn cyflogi’r siaradwyr Cymraeg y mae’r system addysg yn eu cynhyrchu.

Beth yw dy weledigaeth ar gyfer RhAG dros y flwyddyn nesaf?

Rhannu ymarfer da #RhAGorol a hybu ein gwaith ni fel mudiad #RhAGweithiol (Ychwanegwch at y drafodaeth ar-lein os gwelwch yn dda!).

Oes gen ti unrhyw gyngor ar gyfer rhiant sy'n ystyried rhoi addysg Gymraeg i'w plentyn?

Erbyn hyn, diolch i'r drefn rydym yn gweld a chlywed fwyfwy am fanteision dwyieithrwydd: mae'n gwella'r cof, yn hwyluso canolbwyntio ac yn galluogi'r disgybl i weithio ar fwy nac un dasg. Hyn yn ogystal â'r manteision iechyd sydd yn ymwneud gyda chof a gweithgaredd ein hymennydd. Mae pobl ifanc yn mwynhau'r iaith, ac o ran y bwgan o waith cartref Cymraeg ar aelwyd ddi-Gymraeg, mae athrawon ac ysgolion wedi hen arfer cefnogi disgyblion o safbwynt hyn, felly does dim angen i rieni boeni am hynny o gwbl yn fy marn i. Mae'n haws hefyd dysgu ieithoedd eraill o fod yn ddwyieithog, felly pwy a ŵyr ble bydd siaradwyr Cymraeg y genhedlaeth nesaf yn cyrraedd ar ben draw eu taith ieithyddol! Yn syml iawn, addysg Gymraeg yw'r cychwyn gorau i blant Cymru: amdani felly; dwi'n edrych ymlaen i glywed am waith rhagorol ysgolion cyfrwng Cymraeg ym mhob cwr o'r wlad.