Rhieni dros Addysg Gymraeg

-
Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg yn ymgyrchu dros ragor o ysgolion cyfrwng Cymraeg yng Nghymru.
-
Croeso i wefan Rhieni dros Addysg Gymraeg! Mae RhAG yn gweithio i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i blant ledled Cymru. Ar ein gwefan, gallwch lawr-lwytho adnoddau i'ch helpu i frwydro dros addysg Gymraeg yn eich ardal chi, cadw golwg ar ddatblygiadau a newyddion neu rannu eich profiadau gyda rhieni eraill. Rydyn ni'n dibynnu ar rieni i frwydro dros addysg Gymraeg i'n plant - ymunwch a ni!
-
LLYTHYR AGORED I AELODAU CABINET CYNGOR BRO MORGANNWG
-
Achos Prawf Arwyddocaol ar gyfer yr Iaith Gymraeg yn y Barri
-

Annwyl Aelodau Cabinet Bydd polisi Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn cael ei brofi ym Mro Morgannwg yn ystod yr wythnosau nesaf.
Rhagwelir y byddwch chi, fel aelodau'r cabinet, yn cymryd penderfyniad pwysig iawn yn fuan ar gyfrwng iaith yr ysgol newydd arfaethedig a fydd yn cael ei hadeiladu fel rhan o ddatblygiad y Glannau yn y Barri. Yn wir, bydd hwn yn brawf pwysig, nid yn unig o sut y mae cynghorau lleol a chynllunwyr yn gweld eu rôl wrth weithredu polisi 2050, ond o ran dangos ymrwymiad gwirioneddol i hyrwyddo'r iaith Gymraeg. Felly, rydym yn galw arnoch i fanteisio ar y cyfle euraid hwn ac i ddynodi'r ysgol newydd a ddaw yn sgil datblygiad y Glannau yn un cyfrwng Cymraeg. Byddai hyn yn caniatáu i Ysgol Sant Baruc gael ei adleoli i adeilad sy’n addas a phwrpasol ac yn sicrhau bod holl blant y Barri o fewn pellter cerdded ysgol gynradd Gymraeg, gan gynnwys plant Ynys y Barri, a hynny am y tro cyntaf erioed. Byddai hyn hefyd yn gwneud cyfraniad mawr tuag at darged Llywodraeth Cymru 2030 i gynyddu lleoedd ysgol cyfrwng Cymraeg o draean. Dylai’r iaith Gymraeg fod yn elfen canolog o ddatblygiadau tai newydd; mae hon yn eiliad dyngedfennol i’r Barri a bydd yn gosod cynsail arwyddocaol o ran datblygiadau trefol eraill ledled Cymru. Rydym yn eich annog yn frwd i achub ar y cyfle hwn.
Caryl Parry Jones
Angharad Mair
Eric Thomas, Cadeirydd Corff Llywodraethol Ysgol Sant Baruc
Robert Evans, Cadeirydd Corff Llywodraethol Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
Cronfa Glyndŵr
CYDAG – Cymdeithas Ysgolion Dros Addysg Gymraeg
Rhanbarth Morgannwg-Gwent, Cymdeithas yr Iaith
Cymdeithas Cymrodorion y Barri
Mudiad Meithrin
Lleucu Haf Wiliam, Aelod Senedd Ieuenctid Cymru dros Fro Morgannwg
Neil McEvoy AC, Canol De Cymru
Rhieni dros Addysg Gymraeg
Rhodri Owen
Ian “H” Watkins o Steps
Eleri Siôn